Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden B2B - voorwaarden consumenten vindt u lager op deze pagina

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TSTC, op alle tussen TSTC en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.

  2. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door TSTC schriftelijk zijn bevestigd.

    

 2. Offertes

  1. Offertes en/of prijsopgaven binden TSTC niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

  2. De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover TSTC conform het in artikel 3.4 bepaalde, een binnen die termijn door cliënt geplaatste opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.

  3. Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

    

 3. Aanmeldingen voor opleidingen, tot stand koming (overige) overeenkomsten

  1. Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte c.q. bevestiging of inschrijfformulier via website.

  2. De aanmelding voor een opleiding dient door TSTC minimaal 30 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen.

  3. Voor aanmeldingen voor opleidingen op basis van modules, gelden afwijkende voorwaarden (zie artikel 13).

  4. Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover TSTC een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk dmv een bevestiging heeft aanvaard.

  5. Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

 4. Annulering

  1. Opdrachten tot het geven van opleidingen kunnen worden geannuleerd; overige opdrachten niet.

  2. Annulering voor aanvang van een opleiding is tot uiterlijk 4 weken (1 maand) voor aanvang kosteloos. Dit geldt niet voor de al toegezonden lesmaterialen. De kosten van het studiemateriaal en portokosten worden - bij annulering training - in rekening gebracht.

  3. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de kosten (25% van de prijs van de opleiding) + € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

  4. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding wordt 75% van de kosten (75% van de prijs van de opleiding) + € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

  5. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist is verschuiving na overleg met TSTC mogelijk. Per geval wordt dan gekeken welke kosten doorberekend gaan worden en kan TSTC in positieve zin afwijken van deze regelingen.

    

 5. Prijzen

  1. Voor alle door TSTC aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van TSTC. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  2. Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt TSTC zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.)

    

 6. Betaling

  1. Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan TSTC voldoen. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens TSTC op te schorten. Betaling moet te allen tijde voldaan zijn voorafgaande aan training.

  2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van TSTC op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

  3. Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

  4. Indien cliënt jegens TSTC in verzuim is, is hij verplicht TSTC de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 250,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

  5. Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van TSTC medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

    

 7. Garantie

  1. TSTC staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan TSTC te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal TSTC deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is TSTC ter zake van haar verplichtingen jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

    

 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. TSTC is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TSTC beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

  2. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van TSTC op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Produktenaansprakelijkheid). TSTC zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van TSTC of haar leidinggevend personeel.

  3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van TSTC of haar leidinggevend personeel zal cliënt TSTC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij TSTC alle schade vergoeden die TSTC lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

    

 9. Intellectuele eigendom

  1. Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij TSTC danwel bij een ander berusten.

  2. TSTC verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan TSTC zo nodig de

    

   desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

  3. Cliënt zal TSTC onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is TSTC bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt TSTC zijn optimale medewerking verlenen.

    

 10. Verzuim en ontbinding

  1. Bij verzuim van cliënt of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is TSTC bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

  2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij TSTC binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

  3. Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van TSTC op grond van de wet en de overeenkomst.

  4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van TSTC op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van TSTC op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is TSTC gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen TSTC en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde TSTC in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

    

 11. Overmacht

  1. Indien TSTC door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. TSTC zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.

  2. Duurt de overmachttoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

  3. Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TSTC als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TSTC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TSTC kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij TSTC of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij TSTC als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

    

 12. Ziekte van docent

  1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal TSTC indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

  2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal TSTC cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.

  3. Indien TSTC binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 14 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

    

 13. Specifieke bepalingen voor onze trainingen

  1. Aanmeldingen dienen te geschieden per ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier of via de website.

  2. De aanmelding wordt door TSTC op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien en voor zover TSTC deelname van cliënt schriftelijk bevestigt, komt een overeenkomst tot stand.

  3. Bij open trainingen behoudt TSTC zich het recht voor om na het sluiten van de overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft cliënt het recht zijn deelname alsnog binnen 7 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

  4. Betaling dient in alle gevallen (dus los van de factuurdatum) te geschieden voor aanvang van de opleiding.

  5. De specifieke voorwaarden mbt. slagingsgarantie worden in het bijgesloten document “aanmeldingsvoorwaarden Fast Tracks” beschreven.

    

 14. Toepasselijk recht en rechtskeuze

  1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

  3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen,voorzover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat TSTC het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 15. Geheimhouding
  1. Alle informatie die door of over deelnemers of diensten verstrekt wordt vooraf of tijdens de training / sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door TSTC, haar medewerkers en alle docenten vertrouwelijk mee omgegaan.

Op alle transacties, opdrachten en diensten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing en zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30166479

Algemene voorwaarden Consumenten

Bij particuliere inschrijving verwijzen we u graag naar de voorwaarden van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) waar wij ons aan conformeren. 

U vindt deze voorwaarden hier.